Ο ΛΕΥΚΙΟΣ ΜΟΜΜΙΟΣ ΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ

LEFKIOS MOMMIOS IN BOEOTIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1930
  6. 166
    • A short note about a votive-offering of Lefkios Mommios in Boeotia.
    • Σύντομη ανακοίνωση περί ενός αναθήματος του Λεύκιου Μόμμιου στη Βοιωτία