1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κόκκορος Π
  5. 1930
  6. 140-145
    • Presentation of the geological composition of Limnos island, with the collection of various petrologic types produced in the island, as well as the study of these geological and petrologic characteristics.
    • Παρουσιάζεται η γεωλογική σύσταση της νήσου Λήμνου, με τη συγκέντρωση των διαφόρων πετρολογικών τύπων που εμφανίζονται εκεί, αλλά και την μελέτη των γεωλογικών και πετρολογικών αυτών χαρακτηριστικών.