ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΦΑΙΝΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗΣ ΜΕΘ' ΑΛΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

REACTIONS OF THE META-PHENYLENODIAMINE WITH THE SALTS OF VARIOUS METALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κατακουζηνός Δ
  5. 1930
  6. 113-115
    • The impact of the hydro-chloric meta-phenylenodiamine on the salts of various metals is examined. These reactions are colouring and this is illustrated by the fact that these meta-phenylenodiamine is being oxidized and its products are being deeply coloured.
    • Μελετάται η επίδραση της υδροχλωρικής μετα-φαινυλενοδιαμίνης επί αλάτων διαφόρων μετάλλων. Οι αντιδράσεις αυτές είναι χρωστικές και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι επιτελείται οξείδωση της μετα-φαινυλενοδιαμίνης και παραγωγή οξειδωμένων παραγώγων αυτής, βαθέως χρωματισμένων.