ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΑΠΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑΙΣ ΣΥΝΟΔΟΙΣ

ABOUT THE VOTE OF ABSENT BISHOPS AT THE PATRIARCHIC SYNODS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1930
  6. 73-79
    • A study relevant to the treatment of the vote of absent bishops in various Patriarchic Synods.
    • Μελέτη σχετική με τον τρόπο αντιμετώπισης της ψήφου απόντων αρχιερέων σε διάφορες πατριαρχικές συνόδους.