ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΔΑΙΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ (ΑΜΟΙΒΑΔΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ)

ABOUT THE AMOEBADEMIC FORM OF THE LUNG'S ABSCESS ( AMOEBADEMIA AND AMOEBADEMIC ABSCESS OF THE LUNG ) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1930
  6. 64-72
    • Study of the amoebadic abscess of the lung. The pathogenic, the progress and therapy of such abscesses or the amoebadic in general infections, as well as the meaning of amoebademia, are being examined. Moreover, are being extensively described: the primary and second period of amoebademia, the insufficiency of the surgical operation and finally the quick influence of emetine on the septisemic state.
    • Μελέτη του αμοιβαδικού αποστήματος του πνεύμονος. Εξετάζεται η παθογένεια, η εξέλιξη και η θεραπεία των αποστημάτων αυτών ή των αμοιβαδικών εν γένει μολύνσεων, όπως και η έννοια της αμοιβαδαιμίας. Περιγράφεται εκτενέστερα η αρχική και η δευτέρα περίοδος της αμοιβαδαιμίας, το πρωτοπαθές, η ανεπάρκεια της εγχειρητικής επεμβάσεως και τέλος η ταχεία επίδραση της εμετίνης επί της σηψαιμικής καταστάσεως.