1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1930
  6. 52-53
    • Based on previous research, concerning the problem of the streptococcus infection, the writer after examining patients, found out a characteristic deterioration in the substance's alternation. This gives the physicochemical definition of the desease.
    • Βασισμένος σε προηγούμενη έρευνα, επί του προβλήματος της στρεπτοκοκκικής λοιμόξεως, ο συγγραφέας βρίσκει επί ασθενών, χαρακτηριστική αλλοίωση της εναλλαγής της ύλης. Αυτή δίνει τον φυσικοχημικό ορισμό της νόσου.