ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΛΟΙΜΟΞΕΩΣ

EXPERIMENTAL RESEARCHES ON THE PROBLEM OF THE STREPTOCOCCUS INFECTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1930
  6. 52-53
    • Based on previous research, concerning the problem of the streptococcus infection, the writer after examining patients, found out a characteristic deterioration in the substance's alternation. This gives the physicochemical definition of the desease.
    • Βασισμένος σε προηγούμενη έρευνα, επί του προβλήματος της στρεπτοκοκκικής λοιμόξεως, ο συγγραφέας βρίσκει επί ασθενών, χαρακτηριστική αλλοίωση της εναλλαγής της ύλης. Αυτή δίνει τον φυσικοχημικό ορισμό της νόσου.