Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΟΥ

THE ORIGIN OF THE CURRANT VINEYARD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965)
  5. 1930
  6. 23-25
    • Study concerning the currant vineyard or corinthian vineyard, whose products have great importance for the National Economy. In addition, the relationship between the corinthian vineyard and the variety of liatiko is also studied.
    • Μελετάται η καταγωγή της σταφιδαμπέλου ή κορινθιακής αμπέλου, της οποίας τα προϊόντα έχουν μεγάλη σημασία για την Εθνική Οικονομία. Επίσης, μελετάται η σχέση της σταφιδαμπέλου με την ποικιλία λιάτικο, διότι παρουσιάζουν μεγάλη συγγένεια.