ΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ

THE UNPUBLISHED LECTURES OF ATHENS' METROPOLITE MICHAEL AKOMINATOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δυοβουνιώτης Κ
  5. 1928
  6. 296-315
    • This is a catalogue of unpublished lectures of the Bishop of Athens Michael Akominatos. Comments on this text come to very important conclusions of the social, political, economical and religious life of that times.
    • Κατάλογος ανεκδότων κατηχήσεων του Μητροπολίτου Αθηνών Μιχαήλ Ακομινάτου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σχολιασμό και στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την κοινωνική, πολιτική και εκκλησιαστική ζωή της εποχής.