Τα κατά τας αρχιεπισκοπάς Αχριδών και Πεκίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23453
  4. GR-AtACAb10078302
  5. Ελληνικά
  6. Εν Κωνσταντινουπόλει: Τυπ. Η Μακεδονία, 1869
  7. 84