ΛΙΘΟΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ. ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

LITHOGEOCHEMICAL STUDIES OF BARITE MINERALIZATION IN THE KILKIS AREA, NORTHERN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κελεπερτζής Α Ε | Ανδρουλάκης Ι
  5. 1989
  6. 274-287
    • Lithogeochemical studies which carried out in the area of barite mineralization of Kilkis province, are discussed. The purpose of this study is to esteem possibilities to apply these conclusions for the detection of new barite ore in the wide area of Kilkis province.
    • Περιγράφονται λιθογεωχημικές μελέτες που έγιναν στην περιοχή Βαρυτικών κοιτασμάτων Κιλκίς. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της δυνατότητας εφαρμογής των συμπερασμάτων αυτών για τον εντοπισμό νέων βλαβών βαρύτη στην ευρεία περιοχή του νομού Κιλκίς.