ΔΥΟ ΠΑΡΙΑΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ IG XII.5, ΑΡΙΘ.215 ΚΑΙ 216

TWO INSCRIPTIONS FROM PAROS (IG XII.5 No 215-216) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπακαλάκης Γ
  5. 1989
  6. 95-103
    • The inscriptions No 216 from the Laurentianum Museum in Pesaro-Italy and the first part of No 215 of St. John Spileotis cave-church construction, do not support the hypothesis that Artemis shrine was located somewhere near the cave-church now lies. They do not also support the hypothesis that the throned figure (Paros Museum No 162) represents this goddess. In the opposite, scientists guess that this statue belong to Demeter, or Kore, or another goddess of the underworld.
    • Αντικείμενο της ανακοίνωσης αυτής είναι, αν συμβάλλουν ή όχι στο πρόβλημα της ταυτότητας της ¨ένθρονης θεάς", οι δύο παριανές επιγραφές IG.XII.5 αριθ.215 και 216. Από την μελέτη των επιγραφών αυτών, προκύπτει ότι η υπόθεση ότι η ένθρονη Άρτεμις ευρίσκεται κοντά στο σπήλαιο-εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Σπηλαιώτη, δεν ευσταθεί. Επίσης, δεν ευσταθεί η υπόθεση ότι η ένθρονος θεά είναι η Άρτεμις. Αντίθετα, προκύπτει ότι το άγαλμα αυτό ανήκει στη Δήμητρα ή κάποια άλλη θεά του κάτω κόσμου.