ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

POPULATION PARAMETERS OF THE GREEK COMMUNITIES IN ASIA MINOR. NEW RESULTS FROM THE RESEARCH OF THE CENTER OF MINOR ASIA STUDIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τενεκίδης, Γεώργιος (1910-1990)
  5. 1989
  6. 57-77
    • Historical demography of the Greek Community of Asia Minor at the end of the Othomanic period. The first section of the article refers to Geography and Topography, the second to social life and the third to History. There are also many tables with information about the population, the composition of the refugees and estimations of the victims among the Minor Asia population.
    • Το έργο αυτό αναφέρεται στην ιστορική δημογραφία της Ελληνικής Κοινότητας της Μικράς Ασίας στο τέλος της Οθωμανικής εποχής, στις πολιτικές προεκτάσεις του δημογραφικού προβλήματος και στην έρευνα του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Η έρευνα αυτή χωρίζεται σε τρία μέρη: το α΄ μέρος αναφέρεται σε θέματα Γεωγραφίας και Τοπογραφίας, το β΄ μέρος σε θέματα Κοινωνικής Ζωής και το γ΄ σε θέματα Ιστορίας. Υπάρχουν επίσης αναλυτικοί πίνακες σχετικά με τον πληθυσμό των Μικρασιατικών Μητροπόλεων, τη συγκρότηση του προσφυγικού πληθυσμού και τον υπολογισμό θυμάτων Μικρασιατικού πληθυσμού.