ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

CHEMISTRY AS A FACTOR OF SOCIAL EQUIVALENCE AND PEACE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Z
  5. 1928
  6. 764-776
    • Extensive lecture of the President K. Zeggelis, where the contribution of the Science of Chemistry in the Social balance and the Peace is analyzed.
    • Εκτεταμένη ομιλία του αποχωρούσαντος Προέδρου Κ. Ζέγγελη, όπου αναλύεται η συμβολή της χημείας στη κοινωνική ισορροπία και την ειρήνη.