ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΩ ΡΗΤΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ABOUT THE QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE RESINIC ACIDS WHICH ARE FOUND IN THE SEED-OIL AND THE TOTAL AMOUNT OF RESIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Κατράκης Χρόνης Γ | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ
  5. 1928
  6. 760-763
    • The quantitative determination of the resinic acids and total resin which is found in the seed-oils, is being achieved with their separation from the greasy acids. In this study, it is presented a method for the quantitative determination of resin which gives accurate results for small amounts of resin. The determination of the resinic acids- which are found in the seed-oils- and of the amount of the whole resin could be achieved with the determination of the number of the refraction-meter.
    • Ο ποσοτικός προσδιορισμός των ρητινικών οξέων και της ολικής ρητίνης που υπάρχει σε πυρηνέλαια, γίνεται με τον διαχωρισμό τους από τα λιπαρά οξέα. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού της ρητίνης, ο οποίος δεν δίδει ακριβή αποτελέσματα για μικρά ποσά ρητίνης. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των ρητινικών οξέων, που βρίσκονται στα πυρηνέλαια, και του ποσού της ολικής ρητίνης, μπορεί να γίνει με τον προσδιορισμό του αριθμού διαθλασιμέτρου.