ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE COMPLEX SALTS OF NICKEL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δαλιέτος Ι
  5. 1928
  6. 754-760
    • The main aim of this paper was the study of nickel's amino-salts and particularly the addition of one molecule of ethylenodiamine to the nickel's salts. Furthermore, are being analyzed the following: The preparation of the sulphuric mono-ethylenodiamine-nickel, the aim for the preparation of the iodine mono-ethylenodiamine-nickel and the preparation of the sulphuric mono-pyridine-nickel.
    • Κυριότερος σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η μελέτη των αμινοαλάτων του νικελίου, ιδίως δε, η προσθήκη ενός μορίου αιθυλενοδιαμίνης στα άλατα του. Αναλύονται δε, η παρασκευή του θειϊκού μονοαιθυλενοδιαμινονικέλιου, η προσπάθεια προς παρασκευή του ιωδιούχου μονοαιθυλενοδιαμινονικέλιου και η παρασκευή του θειϊκού μονοπυριδινονικέλιου.