1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δαλιέτος Ι
  5. 1928
  6. 754-760
    • The main aim of this paper was the study of nickel's amino-salts and particularly the addition of one molecule of ethylenodiamine to the nickel's salts. Furthermore, are being analyzed the following: The preparation of the sulphuric mono-ethylenodiamine-nickel, the aim for the preparation of the iodine mono-ethylenodiamine-nickel and the preparation of the sulphuric mono-pyridine-nickel.
    • Κυριότερος σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η μελέτη των αμινοαλάτων του νικελίου, ιδίως δε, η προσθήκη ενός μορίου αιθυλενοδιαμίνης στα άλατα του. Αναλύονται δε, η παρασκευή του θειϊκού μονοαιθυλενοδιαμινονικέλιου, η προσπάθεια προς παρασκευή του ιωδιούχου μονοαιθυλενοδιαμινονικέλιου και η παρασκευή του θειϊκού μονοπυριδινονικέλιου.