ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ABOUT THE FOUNDATION OF THE ARCHIVES FOR THE HISTORY OF THE GREEK LAW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Pappoulias Demetrios P | Παππούλιας, Δημήτριος (1878-1932)
  5. 1928
  6. 739-742
    • It is analyzed the necessity for establishing a scientific center in the Academy of Athens, similar to the Historic Dictionary of the Greek language and to the Folklore Archives, with the title: "Archives of the history of the Greek law", which will take over the following: collection of the customs of Greek people, the composition and dispatch of the related data.
    • Παρουσιάζεται η ανάγκη ίδρυσης επιστημονικού κέντρου στην Ακαδημία Αθηνών, παρόμοιου με το Ιστορικό Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας και το Λαογραφικό Αρχείο, υπό την επωνυμία: Αρχείο του ελληνικού δικαίου, το οποίο θα αναλάβει το έργο της περισυλλογής των εθίμων του Ελληνικού λαού, της συντάξεως και αποστολής των σχετικών πληροφοριών.