ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ

THE PROBLEM OF EVRIPOS TIDE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1928
  6. 729-739
    • Since antiquity a lot of philosophers, scientists, sightseers and writers have studied the complex "problem of Evripos". Here, there are presented several conclusions which arose from the research, taking into consideration the work of Forel, Krϋmmel, Miaoulis, Endros and Sterneck, as well as the tidal curves of the tidal-metric observations of Chalkis' seascape station of the Hydrographic Service of the Ministry of Navy.
    • Από την αρχαιότητα πολλοί φιλόσοφοι, επιστήμονες, περιηγητές και συγγραφείς, μελέτησαν το πολυσύνθετο "πρόβλημα του Ευρίπου". Παρουσιάζονται 15 συμπεράσματα που προέκυψαν από έρευνα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα έργα των κ.κ. F.A. Forel, Α. Μιαούλη, Ο. Krϋmmel, A. Endros και R.V. Sterneck υιού, καθώς και τις παλιρροιακές καμπύλες και τις υπόλοιπες παλιρροιομετρικές παρατηρήσεις του θαλασσογραφικού σταθμού της Χαλκίδας, της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτικών.