1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κτενάς, Κωνσταντίνος Α. (1884-1935)
  5. 1928
  6. 702-715
    • This is a report concerning the main results of geological researches, which were carried out during the summer of 1927 at Chios island. These researches intended to be completed towards some directions of previous observations relevant with the geological construction of the island. The new data for the geological construction of the island are being presented in calendar order.
    • Παρουσιάζονται τα κύρια πορίσματα των γεωλογικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν κατά το θέρος του 1927, στη νήσο Χίο. Οι έρευνες αυτές είχαν σαν σκοπό να συμπληρωθούν προς ορισμένες κατευθύνσεις προηγούμενες παρατηρήσεις σχετικά με τη γεωλογική κατασκευή της νήσου. Τα νέα στοιχεία με τη γεωλογική κατασκευή της νήσου παρουσιάζονται ημερολογιακά.