ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Β'. - Η ΒΛΑΥΤΗ ΚΑΙ Ο ΗΡΩΣ ΕΠΙ ΒΛΑΥΤΗ

UNDER THE PROPYLAEA OF ATHENS' ACROPOLIS B'. - VLAFTI AND THE HERO AT VLAFTI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1928
  6. 701-702
    • The study is referred to the anonymous "hero at Vlafti", the worshipped at the temple of Wingless Victory. The hero's first name was taken by his vicinity with the temple of the Pandimos Aphrodite, the nicknamed Vlafti. Her symbol was the sandal, that is vlafti, which is pictured sometimes holding it or to threaten or to bit. In the religion, Aphrodite appears as a protectress of the conjugal of family's harmony.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στον πάλαι ποτέ ανώνυμο "ήρωα επί Βλαύτη" τον λατρευόμενο στο ναό της Απτέρου Νίκης. Η πρώτη ονομασία δόθηκε σε αυτόν από τη γειτονία του ήρωα προς το ιερό της Πανδήμου Αφροδίτης, της ονομαζόμενης Βλαύτης. Το σύμβολο της ήταν το σανδάλι, δηλαδή η βλαύτη, το οποίο εικονίζεται άλλοτε να το κρατεί ή να απειλεί ή να δέρνει. Στη θρησκεία, η Αφροδίτη εμφανίζεται ως προστάτης της συζυγικής ή οικογενειακής αρμονίας.