1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1928
  6. 694-696
    • Abstract of a characteristic case which gives instantly, as a partial case, all the until now known conclusions related with the multivalue functions.
    • Δίδεται περίληψη μιας χαρακτηριστικότατης περίπτωσης, η οποία δίνει άμεσα ως μερική περίπτωση, όλα τα μέχρι τώρα γνωστά εξαγόμενα σχετικά με τις πλειονότιμες συναρτήσεις.