ΠΕΡΙ ΠΙΚΡΑΣ ΤΙΝΟΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΚΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟ ΑΔΕΝΩΝ ΕΡΩΔΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΟΕΙΔΟΥΣ (ERODIUM MALACOIDES)

ABOUT A BITTER SUBSTANCE SECRETING FROM THE GLANDS OF HERON THE MALACOIDE (ERODIUM MALACOIDES) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1928
  6. 691-694
    • The study concerns the substance which is found in the shoot as well as in other, above the earth, parts of Heron the malacoide, which has a very bitter and stable taste. This substance pastes up on the fingers and in all likelihood protects the plant from becoming food for the animals. Not rarely were observed small dead insects on the shoot and on other glandular organs of the plant.
    • Αναφέρεται στην ουσία που βρίσκεται τόσο στο βλαστό, όσο και σε άλλα υπέργεια μέρη του Ερωδίου του μαλακοειδούς και η οποία έχει πολύ πικρή και σταθερή γεύση. Επικολλάται στα δάκτυλα και κατά πάσα πιθανότητα προστατεύει το φυτό από το να καταστεί τροφή των ζώων. Όχι σπάνια παρατηρήθηκαν μικρά έντομα να βρίσκονται νεκρά πάνω στο βλαστό και στα άλλα αδενοφόρα όργανα του φυτού.