ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΩΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ANCIENT JETTIES AT THE OUTER PORT OF MARATHON CITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σωτηριάδης Γεώργιος
  5. 1928
  6. 645-647
    • This study is referred to the findings of the ancient town of Marathon, which had acquired in the 2nd a.C. century (when Athens' great citizen, Herod the Attic was born) a well arranged port, as far as some works at it, were of Roman construction and attract the attention even nowadays. Furthermore, are described the harbour constructions which are found at the beach of today, of Marathon's plain, little warsh which is named today Brexiza.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στα ευρήματα της αρχαίας πόλης του Μαραθώνα, η οποία είχε αποκτήσει κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα (όταν γεννήθηκε ο μεγάλος πολίτης των Αθηνών Ηρώδης ο Αττικός) ένα καλοσυγυρισμένο λιμένα, καθ' όσον μερικά έργα σε αυτόν, που ήταν μάλιστα Ρωμαϊκής κατασκευής, προσελκύουν την προσοχή ακόμη και σήμερα. Περιγράφινται δε τα λιμενικά έργα που βρίσκονται στη σημερινή ακρογιαλιά του μικρού έλους της Μαραθωνικής πεδιάδας, που ονομάζεται σήμερα Μπρεξίζα.