ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE MODERN GREEK LANGUAGE FOR THE PARTICIPLES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χατζηδάκης Γ Ν
  5. 1928
  6. 634-645
    • This study is referred to the participles of the Greek language, which are divided to active and passive or intermediate.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στις μετοχές της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες διαιρούνται σε ενεργητικές και σε παθητικές ή μέσες.