ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΥ ΕΙΣ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΣΤΕΑΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΚΗΡΟΥ

ABOUT THE QUANTITATIVE DETERMINATION OF COLOPHONY IN ITS MIXTURES WITH STEATIC ACID AND JAPANESE WAX (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Κατράκης Χρόνης Γ | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ
  5. 1928
  6. 564-569
    • Mixtures of colophony with steatic acid or Japanese wax are being used particularly in chandlering. The quantitative determination of colophony in this mixture with Japanese wax might happen from the determination of the number of the mixture's acids, granted that the acids' number of the Japanese wax varies around to 20 and colophony's around to 180. It is possible from the number of the mixture's acids, to be estimated the amount of the existing colophony; this determination gives approximately the colophony's amount. For this determination will suffice the fixing of the way of alteration of the refraction-meter's number to colophony's mixtures and steatic acid at 70C.
    • Μίγματα κολοφωνίου με στεατικό οξύ ή Ιαπωνικό κήρο χρησιμοποιούνται ιδίως στην κηροπλαστική. Ο ποσοτικός προσδιορισμός του κολοφωνίου στο μίγμα του με Ιαπωνικό κηρό, μπορεί να γίνει από τον προσδιορισμό του αριθμού οξέων του μίγματος, δοθέντος ότι ο αριθμός οξέων του μεν Ιαπωνικού κηρού κυμαίνεται γύρω στο 20, του δε κολοφωνίου γύρω στο 180. Είναι δυνατό από τον αριθμό των οξέων του μίγματος, να υπολογισθεί το ποσό του ενυπάρχοντος κολοφωνίου, ο δε προσδιορισμός αυτός δίνει κατά προσέγγιση το ποσό του κολοφωνίου. Για τον προσδιορισμό αυτό αρκεί να καθοριστεί ο τρόπος της μεταβολής του αριθμού διαθλασίμετρου σε μίγματα κολοφωνίου και στεατικού οξέος σε 70 βαθμούς Κελσίου.