ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΙΤΡΩΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΞΥΟΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ

ON THE REACTION OF THE NITROUS ACID WITH THE PRESENCE OF ITS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Κατράκης Χρόνης Γ | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ
  5. 1928
  6. 557-564
    • It was observed in fizzy drinks, that sample which gave strong reaction of nitrous acid, after the expiration of a short period of time, the reaction of this acid was negative. The same observation was made in waters too. It has been pointed out that from the lemonade's ingredients the acids, that is citric and tartaric acid, are these which act on the nitrous acids. There are presented tables which contain the prizes that were found in solutions of different temperatures.
    • Παρατηρήθηκε σε αεριούχα ποτά, ότι δείγμα που δίδει ισχυρή αντίδραση νιτρώδους οξέος, μετά από παρέλευση βραχύτατου χρονικού διαστήματος, η αντίδραση αυτού του οξέος ήταν αρνητική. Η ίδια παρατήρηση έγινε και σε ύδατα. Από την έρευνα που έγινε αποδείχθηκε ότι από τα συστατικά της λεμονάδας τα οξέα, δηλαδή το κιτρικό και τρυγικό οξύ, είναι εκείνα που επιδρούν με τα νιτρώδη άλατα. Παρουσιάζονται πίνακες που περιλαμβάνουν τις τιμές οι οποίες βρέθηκαν σε διαλύματα με διαφορετικές θερμοκρασίες.