ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

GEOLOGICAL RESEARCHES AT THE AEGEAN ISLANDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1928
  6. 552-557
    • There are presented complementary data for the geology of Naxo and Hydra group of islands. Furthermore, the continuance of the geological mapping of Hydra island is mentioned, while additional deposits of the Permolithanthrakoforon enriched with characteristic fossils, are presented.
    • Παρουσιάζονται συμπληρωματικά στοιχεία για την γεωλογία των νήσων της ομάδας της Νάξου και της νήσου Ύδρας. Αναφέρεται η συνέχιση της γεωλογικής χαρτογράφησης της νήσου Ύδρας και παρατηρείται με την ευκαιρία αυτή, ότι σ' αυτή τη νήσο παρουσιάζεται εκτός των ήδη γνωστών και άλλα κοιτάσματα του Περμολιθανθρακοφόρου, με χαρακτηριστικά απολιθώματα.