ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΥΝΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ

ABOUT THE PROBLEM OF THE PRESENCE OF TUNA FISH IN THE E. MEDITERRANEAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασόπουλος Γ
  5. 1928
  6. 534-538
    • This study concerns the research which was carried out for one of the most important biological problems, which is comprised by the transportation of tuna fishes and their regular, almost periodic, appearance at the coasts, during Springtime. Furthermore, are reported valuable conclusions which arose from the aforementioned research.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην έρευνα που έγινε για ένα από τα σπουδαιότερα βιολογικά προβλήματα, το οποίο αποτελεί η μετακίνηση των ιχθύων θύννων (τόννων) και η τακτική, σχεδόν περιοδική εμφάνισή τους στις ακτές κατά την άνοιξη. Παρουσιάζονται δε αξιόλογα συμπεράσματα που προέκυψαν από την προαναφερθείσα έρευνα.