1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κρητικός Ν Α
  5. 1928
  6. 450-452
    • This study is referred to various earthquakes which happened in different places of Greece, during the period 1925-1926, which type was tectonic and not of the volcano's area. These earthquakes could not be considered irrelevant to the last action of the Santorini's volcano (January 1928). All these phenomena imply indications for the probable relation between volcanic and seismic action.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε διαφόρους σεισμούς, οι οποίοι συνέβησαν σε διάφορες τοποθεσίες της Ελλάδας, στη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1925-1926, και οι οποίοι ήταν τεκτονικής φύσης και όχι της περιοχής του ηφαιστείου. Οι σεισμοί αυτοί δεν μπορούν να θεωρηθούν άσχετοι ως προς την τελευταία περίοδο δράσης του ηφαιστείου της Σαντορίνης (Ιανουαρίου 1928). Όλα αυτά τα φαινόμενα αποτελούν ενδείξεις για πιθανή σχέση μεταξύ ηφαιστειακής δράσης και σεισμικής δράσης. Η εργασία αυτή δημοσιεύεται και στη γαλλική γλώσσα.