ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΚΩ

THE BAPTISMAL FONT OF KOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1928
  6. 441-444
    • There are presented the results from study relevant with church dedicated to the memory of Saint John the Baptist, which is found in ten minutes distance at the SW from the capital of Kos island in a Christian cemetary and which is named from the natives :"Seven steps". It is presumed that it wasn't all along church but baptisterion which was converted later into church with the levelling and paving of the font situated in the centre of the church which is no longer visible.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μελέτης σχετικής με το ναό που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, ο οποίος βρίσκεται 10 λεπτά της ώρας στα ΝΔ της πρωτεύουσας της νήσου Κώ μέσα σε χριστιανικό νεκροταφείο και ο οποίος ονομάζεται από τους εγχωρίους και "Εφτά βήματα". Εικάζεται ότι δεν ήταν ανέκαθεν ναός αλλά βαπτιστήριο που μετετράπει αργότερα σε ναό με ισοπέδωση και πλακόστρωση της ευρισκόμενης στο κέντρο του, κολυμβήθρας η οποία δεν είναι πλέον σήμερα ορατή.