ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ

ABOUT THE PRODUCTION OF ANTHOCYANINE INSIDE THE FRUITS AFTER THEIR DETACHING FROM THE PARENT PLANT AND THE RELATION BETWEEN THE PRODUCTION OF ANTHOCYANINE AND THE FUNCTION OF CHLOROPLASTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968)
  5. 1928
  6. 437-441
    • It is known that the cellular juice of the peel of some fruits is coloured with the colouring substance which is named anthocyanine or anthocynine which is deep-red, violet-coloured, deep-blue or even dark-blue. This substance is produced into the fruits during their complete ripening. Moreover, it was observed and explained the phenomeno according to which anthocyanine could be produced even to non-ripped fruits after their detaching from the parent plant. The same paper has been published in the french language.
    • Είναι γνωστό ότι ο κυτταρικός χυμός του περικαρπίου μερικών καρπών είναι χρωματισμένος με τη χρωστική ουσία που ονομάζεται ανθοκυανίνη ή ανθοκυνίνη, η οποία είναι βαθυέρυθρος, ιώδης, βαθυκύανος ή και μελανοκύανος. Η ουσία αυτή παράγεται στους καρπούς κατά την τέλεια ωρίμανση τους. Παρατηρήθηκε όμως και ερμηνεύεται το φαινόμενο κατά το οποίο η ανθοκυανίνη μπορεί να παραχθεί και σε μη ώριμους ακόμη καρπούς, μετά την απόσπασή τους από το μητρικό φυτό. Η εργασία αυτή δημοσιεύεται και στη γαλλική γλώσσα.