Η ΔΙΑΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡHΜΑΤΟΚΟΓΧΩΝ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΝΗΝ ΤΟΥ ΩΛΟΝΟΥ-ΠΙΝΔΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

THE SPREAD OF ,,,,,,,,,,,,,,,,, OF CRETAN IN THE ZONE OF OLONOS-PINDOS OF WEST GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1928
  6. 419-423
    • There are cited data for the appearance and significance of the ,,,,,, at the zone of Olonos-Pindos, in the area of West Greece. In particular, is being examined the presence of these protozoa at the layers of Cretan and are being mentioned the various species which were determined by other researchers.
    • Παρατίθενται πληροφορίες για την εμφάνιση και τη σημασία των τρηματοκόγχων στη ζώνη του Ωλονού-Πίνδου στην περιοχή της δυτικής Ελλάδος. Ιδιαίτερα εξετάζεται η παρουσία των πρωτοζώων αυτών στα στρώματα του Κρητιδικού και σημειώνονται τα διάφορα είδη τα οποία προσδιορίσθηκαν από άλλους ερευνητές.