ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΒΕΡΦΕΝΙΟΥ ΑΜΜΩΝΙΤΟΦΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΧΙΟΝ

THE FINDING OF THE SUPERIOR WERFENIEM AMMONIAC IN THE ISLAND OF CHIOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κτενάς, Κωνσταντίνος Α. (1884-1935) | Renz Karl
  5. 1928
  6. 400-407
    • A presentation concerning the finding of the superior Werferium ammonitum in Chios island. This study includes two parts. In the first part are cited the stratographic and lithological features of the limestone of the marble layer in the area of Korakari of Chio's island and in the second part are studied the Kefalopoda of the limestone of marble layer.
    • Παρουσιάζεται η ανακάλυψη του ανωτέρου βερφενίου αμμωνιτοφόρου στη νήσο Χίο. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει δύο τμήματα. Στο μεν πρώτο μέρος εκτίθενται τα στρωματογραφικά και λιθολογικά χαρακτηριστικά του ασβεστολίθου της μαρμαροτράπεζας στην περιοχή του Καρακάρη της νήσου Χίου, στο δε δεύτερο μέρος μελετώνται τα Κεφαλόποδα του ασβεστολίθου της μαρμαροτράπεζας.