ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΤΟΥ ΕΙΣ ΧΡΩΜΙΚΟΝ ΑΛΑΣ

INDUSTRIAL METHOD OF THE CONVERSION OF CHROMITE TO CHROMITIC SALT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σoφιανόπουλος Α Ι
  5. 1928
  6. 385-391
    • The industrial method of the conversion of mineral chromite (Vauduelim) to chromic salt of natrium is studied. This method comprises the basis of the production of the rest combinations of chromium, generally in the industry, with the conversion through chromium oxide to calcium salt. It was ascertained that with the implementation of this method is achieved economy in fuel, materials and work because very little and simple initial installations are required. Finally, chromite is converted easier in comparison to the old and generally used method.
    • Μελετάται βιομηχανική μέθοδος μετατροπής του ορυκτού χρωμίτη σε χρωμικό άλας του νατρίου. Η μέθοδος αυτή αποτελεί βάση παραγωγής και των υπολοίπων ενώσεων του χρωμίου, γενικά στη βιομηχανία, με τη μετατροπή διαμέσου του οξειδίου του χρωμίου σε άλας του ασβεστίου. Διαπιστώνεται ότι με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου επιτυγχάνεται οικονομία σε καύσιμη ύλη, υλικά και εργασία. Απαιτούνται απλές αρχικές εγκαταστάσεις. Τέλος, μετατρέπεται πιο εύκολα ο χρωμίτης σε σύγκριση με την παλαιά και γενικά χρησιμοποιούμενη μέθοδο.