Διάταξις της του πατριάρχου λειτουργίας : πως γίνεται εν τη Μεγάλη εκκλησία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23445
  4. GR-AtACAb10078241
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Τυπ. Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, 1890
  7. 36