ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

PALEOCHRISTIAN BASILICS OF LESVOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1928
  6. 322-331
    • The off-shore islands of Asia Minor have, because of their geographical position, great importance for the archaeology of the first Christian centuries, fine arts, because these islands had been in a manner, the first stations during the progress of the spreading of Christian art from its cradle, Asia Minor, towards the mainland of Greece. Two big paleochristian churches of the island Lesvos are studied, the Basilica of the high-facade and the Basilica of Eressos.
    • Οι παρά τις ακτές της Μ.Ασίας νήσοι του αρχιπελάγους έχουν λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, μεγάλη σημασία από την άποψη της αρχαιολογίας της τέχνης των πρώτων χριστιανικών αιώνων, διότι οι νήσοι αυτοί υπήρξαν κατά κάποιον τρόπο οι πρώτοι σταθμοί, κατά την πορεία της διάδοσης της χριστιανικής τέχνης από την κοιτίδα της, την Μ.Ασία, προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Στην μελέτη αυτή εξετάζονται δύο μεγάλες παλαιοχριστιανικές εκκλησίες της Λέσβου, η Βασιλική του υψηλομετώπου και η Βασιλική της Ερεσσού.