ΠΕΡΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΦΛΑΒΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΟΦΥΤΑ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ

ABOUT THE SEARCH OF VLAVONIC COMBINATIONS IN SEA-PLANTS AND SPERM-PLANTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968)
  5. 1928
  6. 220-224
    • Combes motivated by events of older-times, according to the prevalent theory of that era, suggested the production of anthocyanine through oxidization, during which the colouring substances are produced through the reducing of flavonic composition and not through oxidization. Various scientists carried out relevant researches which led Japanese researchers to the conclusion regarding the existence of flavonic compositions not only in sperm-plants, moss-plants and wing-plants, but in sea-plants too. Finally, the results of the sperm-plants analysis coincide with those of the Japanese scientists Shibata and Kishida. In contrast, the flavonic compositions were not detected during moss-plants analysis, something which certifies that the spread of these compositions in the flora is not a standard phenomenon. The article has been also published in the french language.
    • Από παλαιότερα γεγονότα ορμώμενος ο Combes, σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία εκείνης της εποχής, πρότεινε την παραγωγή ανθοκυανίνης με οξείδωση, κατά την οποία οι ανθοκυανικές χρωστικές ουσίες παράγονται με αναγωγή φλαβονικών ενώσεων και όχι με οξείδωση. Διάφοροι επιστήμονες έκαναν σχετικές έρευνες, οι οποίες οδήγησαν τους Ιάπωνες ερευνητές στο συμπέρασμα σχετικά με την ύπαρξη φλαβονικών ενώσεων όχι μόνον σε σπερματόφυτα, βρυόφυτα και πτεριδόφυτα, αλλά και σε θαλασσόφυτα. Τέλος, αναφέρονται τα φυτικά είδη που εξετάσθηκαν, δηλαδή θαλασσόφυτα και σπερματόφυτα. Τελικά, η μελέτη των σπερματόφυτων επιβεβαιώνει πλήρως τα αποτελέσματα των ερευνών των Shibata και Kishida. Αντίθετα, η μελέτη των θαλασσόφυτων δεν έδειξε παρουσία φλαβονικών ενώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι η διάδοση των ενώσεων αυτών στο φυτικό βασίλειο δεν είναι γενική. Το άρθρο αυτό δημοσιεύεται επίσης στην γαλλική γλώσσα.