ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΦΩΣΦΩΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

THE COMPOSITION OF ARSENIC'S PHOSPHATES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Chors S.M | Χορς Σ Μ | Μπέτσης Σ
  5. 1928
  6. 216-219
    • The normal ortho-phosphate and its combination with pyrophosphoric acid, is described. Moreover, the experimental part of the preparation of the ortho-phosphoric Arsenic and its virtues, are reported.
    • Στη μελέτη αυτή περιγράφεται το κανονικό ορθοφωσφορικό άλας και η ένωσή του με πυροφωσφορικό οξύ. Αναφέρεται το πειραματικό μέρος παρασκευής του ορθοφωσφορικού Αρσενικού και οι ιδιότητές του.