Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ. ΣΥΜΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΕΜΒΛΗΤΑ

THE PRESENT POSITION OF NITROGLYCERINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Ναούμ Φωκίων
  5. 1928
  6. 195-203
    • Nitroglycerine and the resultant breaking materials predominate on technical works and generally at the mines. Various breaking materials are also used in minerals and military purposes. Nowadays, progress in chemistry has achieved an economical production of other compositions like polyatomic spirits, which are possible to serve for partial replacement of nitroglycerine.
    • Είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια, ότι η νιτρογλυκερίνη και οι προκύπτουσες απ' αυτή διαρρηκτικές ύλες επιβλήθηκαν στα τεχνικά έργα και γενικά στα ορυχεία. Παράλληλα με τα υλικά αυτά χρησιμοποιήθηκαν και διάφορες άλλες θραυστικές ύλες, τόσο σε ορυκτά όσο και σε πολεμικά έργα. Βάσει δε των προόδων της χημικής σύνθεσης, κατορθώθηκε η οικονομική παραγωγή και άλλων νιτρικών εστέρων, των πολυατομικών πνευμάτων, οι οποίοι είναι δυνατόν να χρησιμεύσουν για μερική αντικατάσταση της νιτρογλυκερίνης.