1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1928
  6. 167-168
    • From this study arose the sentence: "One multivalue function, which has λ branches and which is determined by one non-irreducible equation, accepts exceptional prices, at the most 2λ/m, where m is the number that indicates the number of the irreducible equations, at which the equation that determines the given function is being divided".
    • Από τη μελέτη αυτή προκύπτει η πρόταση: "Μια πλειονότιμη συνάρτηση που έχει λ κλάδους και η οποία ορίζεται από μια μη ανάγωγη εξίσωση, δέχεται εξαιρετικές τιμές το πολύ 2λ/m, όπου m είναι ο αριθμός που δηλώνει το πλήθος των αναγώγων εξισώσεων στις οποίες χωρίζεται η εξίσωση που ορίζει τη δεδομένη συνάρτηση".