ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ

THE PLACE-NAMES OF TINOS ISLAND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μενάρδος Σίμος
  5. 1928
  6. 151-160
    • This study is referred to the dialect, geographical names of the island of Tinos, as well as the sources which were used. It is clear that a lot of main-named villages of Tinos, as well as of Corfu, of Cephallinia, of Kithira, of Paxos etc, which are being retrieved and where families with names similar to the village name exist, give an account of the permanent culture of these islands.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στη διάλεκτο, τα γεωγραφικά ονόματα της νήσου Τήνου καθώς και στις πηγές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν. Μέσα απ' αυτή τη μελέτη προκύπτει ότι πολλά κυριώνυμα χωρία της Tήνου, καθώς και της Κέρκυρας, της Κεφαλληνίας, των Κυθήρων, των Παξών κ.α., τα οποία σώζονται και στα οποία υπάρχουν ακόμη οικογένειες με επώνυμα ίδια με το όνομα του χωριού, μαρτυρούν το σεβασμό της ιδιοκτησίας και κατ' επέκταση τον πολιτισμό των νησιών αυτών.