ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΑΟΥΚΟΥΒΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΟΥΕΡΒΑΣΚΟΝ (VERBASCUM)

THE SEARCH FOR AOUKOUVINE IN THE GENUS OF VERBASCUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968)
  5. 1928
  6. 148-151
    • In this study are reported the researches which have taken place for a new kind of glucozite and its various species. This glucozite was discovered in 1902 by Bourduelot and Herissey, in the sperms of the "Aoukouva the japanese". It was found in clear condition and was named Aoukouvine.
    • Στη μελέτη αναφέρονται οι έρευνες που έχουν γίνει για κάποιο νέο είδος γλυκοζίτη και τα διάφορα είδη του. Ο γλυκοζίτης αυτός ανακαλύφθηκε το 1902 από τους Bourdouelot Herissey μέσα σε σπέρματα της ¨Αουκούβας της Ιαπωνικής". Βρισκόταν σε καθαρή κατάσταση και ωνομάσθηκε Aουκουβίνη.