1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1928
  6. 141-143
    • In this study is being generalized the theorem of German Mathematician Rieberbach to the non- single-value functions, with the following sentence: Let's an algebroic function, of p-class, which is fixed by an algebric equation whose factors are lineary independent. If this function accepts inside an angle φ, exceptional values more than ν, then the span of the angle φ doesn't exceed the maximum of the numbers π/ρ, π/(2-1/ρ)
    • Στη μελέτη αυτή γίνεται γενίκευση του θεωρήματος του Γερμανού Μαθηματικού BIEBERBACH, στις μη μονότιμες συναρτήσεις, με την πρόταση: Έστω μια αλγεβροειδής συνάρτηση, τάξης ρ, που ορίζεται από μια αλγεβρική εξίσωση της οποίας οι συντελεστές είναι γραμμικά ανεξάρτητοι. Αν η συνάρτηση αυτή δέχεται εντός μιας γωνίας φ, εξαιρετικές τιμές περισσότερες από ν, τότε το άνοιγμα της γωνίας φ δεν υπερβαίνει τον πιο μεγάλο από τους αριθμούς π/ρ, π/(2-1/ρ).