Η ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝ ΤΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

NITROGLYCERINE'S MONOPOLISTIC POSITION IN THE ART OF EXPLOSIVE MATERIALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Ναούμ Φωκίων
  5. 1928
  6. 96-106
    • The difference between ballistic and breaking materials, as well as the mechanism of the flame spark of the ballistic materials towards the instantaneous and violent decay of the breaking materials with prime combustion, is elucidated. In addition, military and technical explosives, together with their chemical energy, are defined.
    • Επεξηγείται η διαφορά που υπάρχει μεταξύ βλητικών και διαρηκτικών υλών, καθώς και ο μηχανισμός της διά της φλόγας έναυσης των βλητικών υλών, έναντι της ακαριαίας και βιαιότατης αποσύνθεσης των διαρηκτικών υλών με αρχική ανάφλεξη. Στη συνέχεια, καθορίζονται οι πολεμικές και τεχνικές εκρηκτικές ύλες, ως προς τις ιδιότητες και κυρίως ως προς την ευπάθεια, καθώς και η χημική ενέργεια που περιέχεται σε αυτές.