ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

ABOUT THE DETERMINATION OF THE TARTARIC ACID AS BASIC ELECTRICAL IRON AND ITS SEPARATION FROM THE CITRIC ACID (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κατράκης Χρόνης Γ
  5. 1928
  6. 83-86
    • A method of determination of the tartaric acid as basic electrical iron is presented. Moreover, the results of analysis in solutions of tartaric acid, citric acid and about 9% reed-sugar are cited. Finally, the quantitative separation of the tartaric acid from the citric acid, is reported.
    • Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται μέθοδος προσδιορισμού του τρυγικού οξέος ως βασικού ηλεκτρικού σιδήρου. Επίσης, παρατίθενται τα αποτελέσματα αναλύσεων που έγιναν σε διαλύματα, τα οποία περιέχουν εκτός από τρυγικό οξύ, κιτρικό οξύ και καλαμοσάκχαρον 9% περίπου. Τέλος, αναφέρεται και ο ποσοτικός διαχωρισμός του τρυγικού οξέος από το κιτρικό οξύ.