ΒAΛΕΡΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΝ ΟΞΥ Ή ΒΑΛΕΡΟΣΑΛΙΝΗ

VALERYLOSALIKYLIC ACID OR VALEROSALINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dalietis I | Δαλιέτος Ι
  5. 1928
  6. 69-79
    • The preparation of a product equivalent to aspirin by the reaction of valerylosalikylic acid with alcohol is presented. This effort was endeavoured because of the wide usage of valerianic and salikylic acid, either isolated or in combination with other ingredients which are being used as medicines. Five experiments are described and their products are cited.
    • Εξετάζεται η παρασκευή ενός αναλόγου προς την ασπιρίνη σκευάσματος, με τη μέθοδο της εστεροποίησης του βαλερυλοσαλικυλικού οξέος. Η προσπάθεια καταβλήθηκε λόγω της ευρύτατης χρήσης του βαλεριανικού και σαλικυλικού οξέος, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με άλλα συστατικά που χρησιμοποιούνται ως φάρμακα. Αναλύονται 5 πειράματα και παρατίθενται οι ιδιότητες των σκευασμάτων που παρασκευάζονται από αυτά.