Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΟΜΒΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ

CHRISTIAN CATACOMB OF MILO'S ISLAND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1928
  6. 33-46
    • This study is referred to the Christian catacomb of Milos island. At the Klima location of the island of Milos, where are saved some relics of the ancient capital city of the island, is situated the famous, since the year 1843, Christian catacomb. Firstly, Ross and Bayet made some observations relevant to the catacomb, which are accompanied by photographs. Moreover, are reported earlier observations relevant to the graves' arrangement and decoration, inscriptions and the entrances of the catacomb.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στη χριστιανική κατακόμβη της νήσου Μήλου. Στη θέση Κλήμα της νήσου Μήλου, όπου διασώζονται ελάχιστα λείψανα της αρχαίας πρωτεύουσας της νήσου, βρίσκεται η γνωστή από του έτους 1843 χριστιανική κατακόμβη. Παρατηρήσεις σχετικά με αυτή την κατακόμβη πρώτοι έκαναν οι Ross και Bayet, οι οποίες συνοδεύονται και από φωτογραφίες. Αναφέρονται δε και νεότερες παρατηρήσεις, σχετικές με τη διάταξη και τη διακόσμηση των τάφων, τις επιγραφές και τις εισόδους της κατακόμβης.