ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΟΣΗΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΝΕΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΤΩΝ ΝΑΞΙΩΝ

ABOUT THE SIGNIFICANCE OF MONETARY "ISTEROSIMA" ON THE BASIS OF THE NEW SILVER DRACHMA OF NAXO'S PEOPLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1928
  6. 25-33
    • This announcement is refered to small symbols on the ancient coins which are named "isterosima". It was observed that in the earlier times had circulated banknotes with subsequent stamps which were named "stampings". Furthermore, is examined the significance of the ancient monetary "isterosima" and are presented the findings from the research of the "isterosima" of Naxo's treasure.
    • Η ανακοίνωση αναφέρεται σε μικρά σύμβολα επί των αρχαίων νομισμάτων τα οποία λέγονται "υστερόσημα". Έχει παρατηρηθεί ότι και στους νεώτερους χρόνους κυκλοφόρησαν χαρτονομίσματα με υστερογενείς σφραγίδες, οι οποίες ονομάζονται "επισημάνσεις". Εξετάζεται η σημασία των αρχαίων νομισματικών υστεροσήμων και παρουσιάζονται τα πορίσματα από την έρευνα των υστεροσήμων του θησαυρού της Νάξου.