ΠΕΡΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ABOUT KAPODISTRIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοτόκης Σ
  5. 1928
  6. 11-24
    • This announcement's aim is the presentation of unpublished documents of the first Governor I. Kapodistrias, which cover the period from 1827 till 1831. Many sections of the correspondance are mentioned and commended, while it is underlined that all this material is unpublished and consequently unknown to the people.
    • Η ανακοίνωση αυτή γίνεται με σκοπό την παρουσίαση των ανεκδότων εγγράφων του πρώτου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, από του 1827 εώς του 1831. Αναφέρονται και σχολιάζονται διάφορες ενότητες της αλληλογραφίας του, τονίζεται δε ότι όλο αυτό το υλικό είναι ανέκδοτο και επομένως άγνωστο.