ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ

METHOD OF DETERMINATION OF THE SPECIAL WEIGHT OF SENSITIVE IN AIR REACTION PRODUCTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Fritz Ephraim | Ephraim Fritz
  5. 1926
  6. 313-319
    • When atoms form molecules a contraction happens. The question is if this contraction should be attributed to the outer part of the atom, the electronic layer, or the inner layers participate in this shrinking. The present paper consists an attempt for answering the above question.
    • Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια διευκρίνισης του ερωτήματος: "κατά την ένωση ατόμων για το σχηματισμό μορίων, η συστολή που συμβαίνει πρέπει να καταλογισθεί στο ηλεκτρονικό κέλυφος του ατόμου ή και στα εσωτερικά κελύφη του ; ".