ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ ΤΟΥ ΠΙΝΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΠΙΝΕΝΙΟΥ

CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF THE REACTIONS FOR THE DISCRIMINATION OF THE PINENIO FROM THE NOPINENIO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαζόπουλος Ι
  5. 1926
  6. 301-306
    • Theoretical and experimental study which intends to prove methods of detection and separation of the isomeric chemical compositions pinenion and nopinenion. The oxic mercury reacts in a quite different way with the above compositions, a fact which provides an easy separation method.
    • Ερευνητική και πειραματική μελέτη που σκοπό έχει την βελτίωση των μεθόδων ανίχνευσης και διάκρισης των ισομερών χημικών ενώσεων πινενίου και νοπινενίου. Η καταφανής διάφορος αντίδραση του οξικού υδράργυρου με τα δύο αυτά ισομερή δίδει εύκολη μέθοδο διάκρισής τους.